top of page
bgImage

Mūsu pakalpojumi

Mērniecības darbi. Topogrāfija. Robežplāni. Ģeodēzija. Izpildshēmas.
Būvasu nospraušana. Zemes ierīcības projekti.

Mērniecība

• Kadastrālā uzmērīšana.

• Topogrāfiskā uzmērīšana. 

• Zemes ierīcība.

• Izpildmērījumi.

SIA '' Gintus'' Mērniecība

Topogrāfija

Topogrāfijas galvenais uzdevums ir noteikt apvidus objektu un īpašību pozīciju gan horizontālā koordinātu sistēmā (platums un garums), gan augstumā virs jūras līmeņa. Trīs dimensiju reljefa attēlošanai kartēs tiek izmantotas dažādas metodes, piemēram, augstumlīknes, reģiona krāsas vai reljefa ēnošana.

SIA '' Gintus'' Topogrāfija

Robežplāns

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana jeb zemes
robežu uzmērīšana nepieciešama:

• lai reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,
• lai dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes 
vienības daļu,
• lai aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;
• lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes
vienības daļas robežas;
• lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;
• lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

SIA '' Gintus'' Robežplāns

Ģeodēzija

Ģeodēzisko atbalsttīklu projektēšana, ierīkošana un uzmērīšana, 
augstuma atzīmju (reperu) ierīkošana, ģeodēzisko punktu apsekošana.

SIA '' Gintus'' Ģeodēzija

Izpildshēmas

• Izpildmērījumus, kuru rezultātā tiek iegūti topogrāfiskās uzmērīšanas dati, 

veic atbilstoši LBN 005-99 "Inženierizpētes darbi būvniecībā" un Instrukcijas prasībām.

• Pilsētu apbūvētajā teritorijā, lauku apbūvētajā teritorijā un citās vietās, kur jauno inženierkomunikāciju ieguldīšanai tiek raktas tranšejas, jaunieguldītās komunikācijas uzmēra atklātā tranšejā. Uzmērīti tiek visi ieguldītie un redzamie esošie elementi (kabeļi, aizsargcaurules u.c.). Uzmērīti tiek visi komunikāciju trases lauzuma punkti (gan vertikālie, gan horizontālie). Relatīvi taisnās vietās trase tiek uzmērīta ik pēc 10–15 metriem.

• Vietās, kur kabeļi tiek ieguldīti automātiski (ar "kabeļu arklu"), komunikāciju trase tiek uzmērīta pēc redzamās virszemes daļas, uzmērot visus trases lauzuma punktus. Relatīvi taisnās vietās trase tiek uzmērīta ik pēc 15–20 metriem.

• Izpildmērījumu sagatavo digitālā formā, un to savieto ar esošo digitālo topogrāfiskā materiāla pamatni.

• Izpilduzmērījumā tiek parādītas komunikācijas, to elementi un aizsargelementi, materiāls, skaits, komunikāciju, būvju un to elementu augstumi Baltijas 1977. g. augstumu sistēmā. Ja kabeļi ieguldīti automātiski (ar "kabeļu arklu"), tiek dota zemes virsmas augstuma atzīme un norādīts aptuvenais tranšejas dziļums.

• Sastādot apakšzemes komunikāciju izpilduzmērījuma digitālo plānu un noformējot izdrukas, tiek norādītas komunikāciju un to elementu piesaistes dati pie virszemes elementiem (ēku stūriem, kokiem, žogu stabiem). Uzmērītā komunikācija melnbaltajā izdrukā tiek izcelta ar paresninātu līniju, bet krāsainajā izdrukā – attiecīgās komunikācijas krāsā (topogrāfiskā situācija melnbalta).

• Topogrāfiskie dati, kuri iegūti, veicot izpildmērījumus, tiek nodoti, pārbaudīti un kontrolēti atbilstoši specifikācijai.

SIA '' Gintus'' Izpildshēmas

Būvasu nospraušana

Ēku un būvju asu nospraušana, kā arī akta sastādīšana.
Būvniecības darbu izpildes ģeodēziskā kontrole.

SIA '' Gintus'' Būvasu nospraušana

Zemes ierīcības projekti

Zemes ierīcības projekts – vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas  uzlabošanas pasākumu projekts.

SIA '' Gintus'' Zemes ierīcības projekti
bottom of page